Kommunistisk  FACKOPPOSITION


Summaries and articles

 

From Nr. 1 (Maj 1970) to Nr. 4 (Oktober 1971)

Fackligt organ för Internationella Kommunistiska Partiet (Kommunistiskt Program)

Price per copy:  4 €; 6 FS; £ 3

 


Back to Archives

Back to Publication catalogue

 

Introduction : en préparation

Introduzione: in preparazione

 

Nr. 4  (Oktober 1971) -

 Kommunistisk fackopposition och det andra försöket att bilda en samordnad facklig opposition

[(L'opposition syndicale communiste et la deuxième tentative de former une opposition syndicale coordonnée), (L’opposizione sindacale comunista e il secondo tentativo di formare un’opposizione sindacale coordinata)]

 IKP:s facklica plattformsförslag till arbejder-solidaritets möte i Århus den 29.9.1971

[(Proposition de plate-forme syndicale de l'IKP pour une réunion de solidarité des travailleurs à Aarhus le 29 septembre 1971), (Proposta di piattaforma sindacale del PCInt. Per una riunione di solidarietà dei lavoratori ad Aarhus il 29 settembre 1971)]

 Bockhandlare och bibliotek med vår press / Kommunistisk program nr. 11, 12 och 13 / kommunistiska vänsterns texter

[(Libraires et bibliothèques diffusant notre presse / « Kommunistisk program » n° 11, 12 et 13 / Textes de la Gauche communiste), (Librerie e biblioteche dove trovare la nostra stampa / « Kommunistisk program » n° 11, 12 et 13 / Testi della Sinistra comunista)]

 Valet - Opportunismens löptid (Flygblad utdelat i Århus och Köpenhamn)

[(Elections. L’opportunisme perdure (Tract distribué à Aarhus et Copenhague)), (Elezioni. L’opportunismo sempre presente (Volantino distribuito ad Aarhus e Copenaghen))]

 Det internationella partiets organ - Partiets textserier

[(Organes politiques du parti - Série de textes du parti), (Organi politici del partito / Serie di testi del partito)]

 Kommunistisk fackoppositions paroller

[(Mots d’ordre de l’opposition syndicale communiste), (Parole d’ordine dell’opposizione sindacale comunista)]

 

Nr. 3  (Mars1971) -

 Årets avtalsrörelse: Mot LO-ledningens krav på lönesänkningar ! För den ovarslade och totala generalstrejken!

[(Contrat de l'année: Contre les exigences patronales de LO de réduction des salaires! Pour la grève générale et totale!), (Contratto annual: Contro le esigenze padronali di LO di riduzione dei salari ! Per lo sciopero generale e totale!)]

o Den ekonomiska situationen

[(La situation économique), (La situazione economica)]

o LO, staten och avtalsrörelsen

[(LO, l'État et la politique contractuelle), (LO, lo Stato e la politica contrattuale)]

o Vänsteropportunismen och den fackliga kampen

[(Opportunisme de gauche et lutte syndicale), (Opportunismo di sinistra e lotta sindacale)]

o Kommunisternas perspektiv

[(La perspective des communistes), (La prospettiva dei comunisti)]

o Appendix

[(Annexe), (Annessi)]

 Öppet brev till metalls förbundspampar som vill putsa upp sitt och arbetsdomstolens anseende inför avtalsuppgörelsen

[(Lettre ouverte aux pompiers syndicaux de la métallurgie qui veulent nettoyer leur réputation et celle du tribunal du travail avant le règlement du contrat), (Lettera aperta ai pompieri sindacali della metallurgia che vogliono ripulire la loro reputazione e quella del tribunale del lavoro prima del regolamento del contratto)]

 Partiets organ / Boklådor med vår press / Kommunistisk program nr 9 och 10 / Kommunistiska vänsterns texter

[(Organes du parti / Librairies avec notre presse / « Kommunistisk program » n° 9 et 10 / Textes de la Gauche communiste), (Organi del partito / Librerie con la nostra stampa / « Kommunistisk program » n° 9 et 10 / Testi della Sinistra comunista)]

 Flygblad:

[(Tracts:), (Volantini :)]

o Proletär solidaritet med de strejkande tacktäckarna och golvläggarna

[(Solidarité prolétarienne avec les couvreurs en grève), (Solidarietà proletaria con gli operai conciatetti in sciopero)]

o Avtalsuppgörelse med borgarklassen eller proletär generalstrejk

[(Règlement contractuel avec la bourgeoisie ou grève générale prolétarienne), (Regolamento contrattuale con la borghesia o sciopero generale proletario)]

o Tiggeri eller proletär aktion

[(Mendicité ou action prolétarienne), (Riduzione in miseria o azione proletaria)]

o Förklaring till kommunistisk fackoppositions paroller

[(Explication des mots d’ordre de l’opposition syndicale communiste), (Spiegazione delle parole d’ordine dell’opposizione sindacale comunista)]

o Kommunistisk fackoppositions paroller

[(Mots d’ordre de l’opposition syndicale communiste), (Parole d’ordine dell’opposizione sindacale comunista)]

 

Nr. 2  (Augusti 1970) -

 För internationell proletär solidaritet med kämpande arbetare i hela världen

[(Pour la solidarité prolétarienne internationale avec les travailleurs en difficulté dans le monde), (Per la solidarietà proletaria internazionale con i lavoratori in difficoltà nel mondo)]

 För återupprättandet av klassens fackförbund

[(Pour la reconstruction des syndicats de classe), (Per la ricostituzione dei sindacati di classe)]

 De fackliga opportunisterna på Tetra Pak i Lund sparkar ut internationell kommunist för fackoppositionell verksamhet

[(Les bonzes syndicaux de Tetra Pak à Lund expulsent un communiste international pour ses activités d'opposition syndicale), (I bonzi sindacali di Tetra Pak a Lund espellono un comunista internazionalista per la sua attività di opposizione sindacale)]

 Förklaring och genomgång av KFO:s paroller

[(Explication et analyse des mots d’ordre de KFO (« Kommunistisk FackOpposition »)), (Spiegazione e analisi delle parole d’ordine di KFO (« Kommunistisk FackOpposition »))]

 Kommunistisk fackoppositions paroller för en samordnad facklig opposition

[(Mots d’ordre de l’opposition syndicale communiste pour une opposition syndicale coordonnée), (Parole d’ordine dell’opposizione sindacale comunista per un’opposizione sindacale coordinata)]

 

Nr. 1  (Maj 1970) -

 Kommunistisk fackoppositions plattform vid mötet i göteborg

[(Plateforme syndicale communiste à la réunion de Göteborg), (Piattaforma sindacale comunista alla riunione di Göteborg)]

 Det internationella kommunistiska partiets program

[(Le programme du Parti communiste international), (Il programma del Partito comunista internazionale)]

 Det kommunistiska partiets uppgifter

[(Les tâches du Parti communiste), (I compiti del Partito comunista )]

 Tillbaka till det kommunistiska programmet

[(Retour au programme communiste), (Ritorno al programma comunista)]

 Lista över partiets publikationer

[(Liste des publications du parti), (Lista delle pubblicazioni di partito)]

 

 

International Communist party

www.pcint.org

 

Back to Archives

Back to Publication catalogue

Top