Několik výchozích bodů k „palestinské otázce“

(«Il comunista», č. 179 , září–listopad 2023)

 

 

ÚVOD

 

Tento článek představoval součást kritiky chybných postojů, do nichž strana upadla na podzim roku 1982 ve vztahu k „palestinské otázce“ – již jsme nazvali „rozbuškou“ celkové krize ve straně v té době – a celkové bilance této krize. Kritizovány byly zejména dva základní omyly: 1) považování „panarabského národního cítění“ za revoluční hybnou sílu v celé oblasti Blízkého východu, za předpokladu, že jej budou nést vpřed… pouze proletářské masy; jako by při neexistenci vlasti vybojované protikoloniální buržoazní revolucí ve třech desetiletích po druhé světové imperialistické válce, v nichž se odehrávaly „národněosvobozenecké“ boje (jako v několika afrických koloniích), mohli proletáři využít „panarabské“ hnutí coby prostředek usnadňující jejich hnutí ke sjednocení proti roztříštěnosti v různé národnosti; jako by proletáři mohli automaticky povznést „národní“ boj na všeobecnější třídní boj; 2) svázání – jako principiální záležitosti – proletářského boje za své třídní zájmy s bojem národním, přičemž tyto třídní zájmy jsou vytyčeny pouze na terén bezprostředního boje a obrany – v tomto případě ozbrojené – bezprostředních zájmů; jako by absence nezávislé politické třídní organizace, tj. revoluční komunistické strany – jediné schopné dodat proletariátu politickou a historickou třídní orientaci (orientace zahrnující pokyny k boji na bezprostředním terénu, avšak to neznamená, že je jejich automatickým výsledkem) – mohla být pořešena jednoduše proletářským bojem uvnitř národního boje, byť ozbrojeného, palestinského lidu sjednoceného s ostatními arabskými národy.

Tato zásadní pochybení nebyla pouhými taktickými pochybeními, byla nevyhnutelným důsledkem špatného hodnocení dějinného stadia, působení společenských sil na scéně a vztahů mezi nimi. A jako marxisté víme, že hodnocení situace je především otázkou teoretickou, až poté politickou, a tedy taktickou; situace, která není podmíněná specifickými okolnostmi, nikoliv lokální či spjatá s určitou oblastí, nýbrž mezinárodní. Co většina tehdejších militantů strany zcela ztratila ze zřetele, bylo to, že všeobecná situace se nezmění z kontrarevoluční na revoluční, pakliže na scénu nevstoupí proletariát, a to nejen kapitalisticky zaostalých zemí, ale v prvé řadě vyspělejších kapitalistických zemí; a pakliže tento proletariát nenakumuluje pevně nabyté zkušenosti v boji třídního charakteru, v protiburžoazním boji par excellence, a to jak na bezprostředním terénu, tak na terénu politickém, tj. za přítomnosti třídní strany – revoluční komunistické strany –, která měla objektivní možnost mít vliv na nejvyspělejší vrstvy samotného proletariátu.

Ozbrojený boj utlačovaného lidu proti koloniální mocnosti, proti imperialistické zemi nebo alianci zemí, které ho utlačují a vykořisťují až do krajnosti na základě svého dominantního postavení, může být houževnatý, dlouhotrvající, ale nikdy neotevře cestu revolučnímu boji proletariátu, neoprostí-li se proletariát od iluzí politiky mezitřídní spolupráce, demokracie a národnostních iluzí, nezačal-li bojovat nezávisle nejen proti reakčním a vládnoucím silám, ale rovněž i proti těmto iluzím a společenským a politickým silám, které je udržují při životě a které je šíří.

Je nesporné, že „národnostní otázka“ je obzvláště složitá a vždy byla, již od konce 19. století a prvních desetiletí 20. století; stačí si přečíst články Marxe a Engelse o irské otázce nebo o Indii, Rusku a Číně nebo články Lenina týkající se otázky „sebeurčení národů“ a Teze Komunistické internacionály o národnostní a koloniální otázce. Tak jako „otázka odborů“, ani „národnostní otázka“ nedojde konečného řešení, dokud nebude zvítězeno nad kapitalismem.

Nicméně do té doby nemohou revoluční komunisté, marxisté, na tyto otázky reagovat následovně: dnes již disponujíce ekonomickou, finanční, politickou a organizační mocí, a využívaje porážky proletářské a komunistické revoluce ve 20. letech 20. století, imperialismus zkorumpoval jak odborové organizace, tak i národně osvobozenecká hnutí a zbavil proletáře pole působnosti, které ještě v minulém století mohlo poskytnout základnu pro jejich emancipační boj. Najdou se tací, kteří říkají, že odborové organizování se již patří do starého železa a musí být nahrazeno čistě politickým jednáním a organizovaností; najdou se i tací, kteří říkají, že pro proletariát již není „národní“ otázka otázkou, která by se jej dotýkala, a že se musí zaobírat pouze připravováním se na ryzí a jednoznačnou mezinárodní proletářskou revoluci. Toto nejsou politické postoje, natož podložené nezpochybnitelnými teoretickými základy; jsou to pouhé a prázdné deklarace, které neposkytují žádné odpovědi na reálné problémy, které se fakticky dotýkají všech proletářů, a to ve vyspělých i zaostalých zemích. Zajisté, vzhledem k rozvoji kapitalistického vykořisťování ve všech částech světa, tedy i v zemích, které kdysi bývaly na „periferii“ imperialismu, již nevyvstává „národní“ otázka tak, jak tomu bylo v 19. a 20. století, vzhledem k tomu, že buržoazní vrstvy, které se v zemích této periferie formovaly, se stávaly buď zaprodanými buržoaziemi v žoldu cizí mocnosti, nebo buržoaziemi s tak silnými tendencemi k nezávislosti, že v daném historickém období byly přinuceny zaujmout národně-revoluční kurs (jako např. v Číně, Alžírsku, Kongu, na Kubě, ve Vietnamu atd.), vedle nichž měl proletariát, organizovaný na třídně orientovaném základě a nezávisle, sehrát svou úlohu, jako tomu bylo v Rusku v letech 1917–1922. Jenže toto historické období, které se znovu vynořilo po druhé světové imperialistické válce, skončilo v polovině 70. let 20. století s nezávislostí Angoly a Mosambiku, zatímco proletariát vyspělých zemí se ukázal, že nedisponoval silou, aby využil oslabení koloniálních a imperialistických mocností k přechodu do útoku na vládnoucí třídy vyspělých zemí; ani proletariát kolonií nemohl mít při absenci revoluční komunistické strany a jejího vlivu na něj sílu zaútočit na nově se etablující buržoazii poté, co jí byl nápomocen v její národní revoluci. Jde o sílu, kterou proletariát nemá ani dnes a k jejíž získání bude zapotřebí ještě nějaký čas, než se opět stane skutečným třídním nepřítelem v imperialistických metropolích.

To však neznamená, že národnostní útlak místo aby se zmenšoval, naopak zesiluje, a to nejen ze strany imperialistických mocností, ale i ze strany mladších buržoazií, které se dostaly k moci v Africe, na Blízkém východě a v Asii. Pokud je nějaké obyvatelstvo utlačováno jinými národy, znamená to, že „národní“ otázka zůstává i nadále pákou, kterou buržoazní vrstvy utlačovaného obyvatelstva nepřestávají používat a budou používat k přetáhnutí proletářů na svou stranu za pomoci nacionalismu, mýtu „nezávislého státu“, mýtu demokracie. A díky této páce mohou národní buržoazie zemí utlačovaných imperialismem snadno poukazovat na veškeré obyvatelstvo utlačovatelských zemí, včetně proletářů, jako na jejich utlačovatele. A není pochyb o tom, že proletáři utlačované země považují proletáře utlačovatelské země za spolupachatele cizí buržoazie, která je utlačuje. Aby dokázali proletáři utlačovatelské země, že tu není takové spolupachatelství, musí bojovat proti své vlastní buržoazii požadováním, aby utlačované obyvatelstvo, počítaje v to i tamní proletáře, mělo svobodu „sebeurčení“. Lenin prohlašuje, že tato taktika je jediná, která umožňuje proletářům utlačovatelské země podporovat činy boj proletářů utlačované země v jejich boji proti cizí buržoazii za předpokladu, že proletáři utlačované země jsou sami organizováni zcela nezávisle na ostatních společenských silách (buržoazii, městské a venkovské maloburžoazii, lumpenproletariátu) a že současně vedou boj proti své vlastní národní buržoazii, boj, v němž budou schopni najít s proletáři utlačovatelských zemí jednotu pro mezinárodní proletářskou revoluci, a to stále za předpokladu, že tito proletáři zemí razantně přeruší třídní spolupráci se svou vlastní buržoazií. Požadovat, aby se proletáři utlačovaných zemí – zejména v celkové situaci, jaká nastala po druhé světové válce, kdy nastal velmi silný útlum proletářského boje ve vyspělých kapitalistických zemích – postarali, a to sami, o úkoly, které se týkají proletariátu celého světa a v první řadě proletariátu utlačovatelských zemí, znamená obrátit se zády k úkolům, které musí vzít na sebe pouze proletáři vyspělých kapitalistických zemí. Ponaučení z velké revoluce v Rusku z října 1917, o jež se naše strana zasloužila v průběhu celého období znovuobnovení doktríny a reorganizace třídní strany od roku 1945 a poté, svědčí o tom, že proletářská a komunistická revoluce – za přítomnosti organizované, nezávislé a vlivné strany, jakou byla bolševická strana Lenina – za určitých světových historických okolností může propuknout i v kapitalisticky zaostalé zemi a zvítězit, avšak chybí-li rozhodující revoluční přispění proletářů kapitalisticky vyspělých zemí jejich revolucí, je dosažené vítězství, jako tehdy v Rusku, dříve či později předurčeno k dusivé izolaci, která může vést k porážce a ke kontrarevoluci nejen v zemi, kde revoluce zvítězila, ale i ve světě. Navzdory velké bojovnosti a obětavosti ruských proletářských mas, ochotných snášet nesmírné oběti, jež měly přispět k rozšíření proletářské revoluce do celé Evropy – a tím i do celého světa – a navzdory neústupnosti zdravých sil bolševické strany a jejich odhodlání vydržet u moci proletářské diktatury i dvacet let (Lenin) nebo padesát let (Trockij), jakožto podpora chodu mezinárodní revoluce, neuskutečněný revoluční přínos evropských proletářských stran, které v té době ovlivňovaly a vedly proletariát, značně usnadnil úlohu sociálnědemokratických sil, sil mezitřídní spolupráce a společenské konzervace při intoxikaci a nakonec i degeneraci proletářských stran a hnutí.

Oportunismus, a potažmo politická a organizační degenerace proletářských stran a proletářského hnutí ovlivňovaného stranou, vychází ve svém zdaru ze stejných materiálních základů, na nichž byla vybudována a je udržována politická moc buržoazní třídy; představují další nástroj společenské konzervace a v případě potřeby i represí vůči proletariátu a revolučnímu boji. Buržoazie nikdy nehodí ručník do ringu, a to ani v pro její moc nejnebezpečnějších situacích; naopak, v těchto situacích, jak se vyjádřil Trockij, buržoazie desetinásobně znásobí své síly, nikdy se nevzdá, a to ani ne tak kvůli jakési podobě ideologického zfanatizování, díky němuž věří, že je neporazitelná, jako spíše kvůli mocné síle své ekonomiky, která během dvou století změnila svět, v němž staré předkapitalistické společnosti přežívaly celá tisíciletí. Právě proto se proletářská revoluce od revolucí předchozích revolučních tříd liší v tom, že není založena na výrobním způsobu, který se vyvinul ve staré společnosti a poté dotlačil nové společenské síly k dobytí politické moci, aby měl nový výrobní způsob volnost se plně rozvinout; jedná se v podstatě o politickou revoluci, kdy proletariát – tj. třída výrobců – bude muset rozbít stávající politickou moc, aby mohl transformovat od shora dolů společenské hospodářství, a tím i stávající společenské vztahy. S kapitalismem doznala třídně rozdělená společnost maximálního možného dějinného vývoje, a to jak ekonomického, tak politického a společenského, a dialekticky vytvořila základy pro svůj zánik; nezanikne však jakýmsi vyčerpáním; bude zanikat v důsledku proletářské revoluce vedené třídní stranou tak dlouho, dokud bude nutné, aby v mezinárodním rozsahu politická třídní diktatura plně plnila svůj úkol i při hospodářské transformaci společnosti.

Aby se tak stalo, potřebujeme nejen proletariát, který znovu nabude a překoná úroveň svého sjednocení na mezinárodní úrovni, jíž dosahoval ve dvacátých letech 20. století, a to jak ve vyspělých, tak v nejzaostalejších zemích, ale i třídní stranu, která bude zocelena teoreticky, politicky a i na úrovni skutečného boje a která získá rozhodující vliv přinejmenším na nejvyspělejší vrstvy proletariátu v mezinárodním měřítku. Utopický cíl? Nikoli, historickým důkazem nám budiž bolševická strana pod vedením Lenina a ustavení Třetí internacionály s jejími tezemi o úloze komunistické strany, o její činnosti ve všech oblastech, od politicko-taktické přes ekonomicko-odborovou až po agrární a národně-koloniální. Lidské dějiny nepostupují vpřed graduálními úseky, nýbrž skokově. „Marx – jak bylo výstižně napsáno v jednom z textů strany z roku 1951 – nepředpokládal vzestup a následný úpadek kapitalismu, ale naopak souběžné a dialektické vystupňování masy výrobních sil, jimž kapitalismus vládne, jejich neomezenou akumulaci a koncentraci, a současně i protichůdnou reakci představovanou tou z ovládaných sil, jíž je proletářská třída. Všeobecný výrobní a ekonomický potenciál vždy stoupá, dokud není narušena rovnováha, a nastává revoluční explozivní fáze, v níž ve velmi krátkém překotném období, kdy se boří staré formy výroby, výrobní síly padají nazad, aby si dodaly nového uspořádání a opětovně dosáhly mohutnějšího vzestupu“ (1).

Mezi mnoha texty, které jsme k „palestinské otázce“ napsali, nyní znovu zveřejňujeme následující článek (publikovaný v roce 1989 v „il comunista“, č. 16, a v „le prolétaire“, č. 401), který shrnuje zásadní, pro nás stále platné postoje k této otázce.

 


 

(1) Viz Teoria e azione nella dottrina marxista (referát na sjezdu strany v Římě 1. dubna 1951), 1. Il rovesciamento della prassi nella teoria marxista, ve sborníku „Partito e classe“, č. 4 edice I testi del partito comunista internazionale, 1972, a dodatková tabulka II, na str. 131

 

 

*     *     *

 

 

1) Popíráme roli palestinského nacionalismu jako prostředku odvádějícího pozornost od třídního boje a sloužícího jako nástroj proti němu

Dvacet let je tento nacionalismus politickou „mrtvolou“ a dvacet let je tato mrtvola „stále na nohou“ a zamořuje proletáře. Zdaleka si nepřejeme jeho znovuoživení v „levicové“ verzi, která by byla jen návratem jeho mrtvého radikalismu, spíše v současném umírněném vývoji všech jeho proudů, včetně těch nejkrajnějších, vidíme pozitivní aspekt a přihlížíme faktickému – podle našeho názoru prospěšnému – konečnému přiznání porážky Organizace pro osvobození Palestiny (OOP) a vybízíme proletáře, aby si z ní vzali to, co jim samotný vývoj událostí předhazuje: s uzavřením každého řešení rasové a národnostní otázky, je cesta vašeho vykoupení tou jedinou, tj. cestou nekompromisního třídního boje, dokud nebudou zničeny všechny státy v regionu a nastolena proletářská diktatura, Palestina nezvítězí; zvítězí proletářská revoluce!

 

2) Odsuzujeme reakčního charakteru palestinského ministátu

Důsledky takovéhoto „řešení“ nemohou být z hlediska rozvoje třídního boje ve skutečnosti jiné než negativní, a to jednak proto, že by takové řešení inklinovalo k tomu uzavřít do nefalšovaného ghetta v současnosti nejpokročilejší a nejbojovnější část proletariátu v celém regionu a tím co nejvíce izolovat ostatní proletariáty od palestinské „nákazy“, jednak proto, že by v každém případě neslo se sebou oslabení tlaku, který nemajetné palestinské masy vyvíjejí na Izrael, a potažmo i odsunutí v čase onoho okamžiku, kdy dojde i tam k rozpadu fronty mezitřídní spolupráce, což by konečně umožnilo izraelským dělníkům podat ruku jejich palestinským třídním bratrům.

Jediný potenciální pozitivní efekt vytvoření takového ministátu, tedy „demaskování“ palestinské buržoazie coby třídního nepřítele v očích vykořisťovaných mas, není v žádném případě automatickou samozřejmostí. Naopak, pokud nebude existovat politická síla – třídní strana –, která by nacionalismus ihned odsuzovala a ihned by proti němu postavila třídní přístup – což se za současných okolností bohužel nekoná – je nevyhnutelné, že rozčarování, které by nevyhnutelně následovalo po zřízení takzvaného „nezávislého státu“, nebude přetaveno ve vzpruhu proletářů k vystoupení s novou energií proti buržoazii u nich doma, ale bude představovat předzvěst stavu letargie na dobu, jejíž délku nelze předvídat. Co můžeme říci již nyní, je, že onen stát-vězení rýsující se na obzoru nebude schopen absorbovat veškeré palestinské masy v diaspoře. Palestinci, palestinští proletáři nemohou být všichni ghettoizováni. A to znamená, že státy v regionu, které Palestinu (a samotné Palestince) pohltily, ji nebudou s to skousnout, a to ani prostřednictvím využití onoho reakčního mini-státu.

 

3) Odsuzujeme ultrapacifické taktiky, kterou OOP uplatňovala během intifády, ale i před ní, jako vědomé organizování masakrování palestinských proletářů

OOP jinými slovy nechává izraelské řezníky provádět „špinavou práci“ spočívající v masakrování, morálním a ekonomickém vyčerpávání vyděděných mas na okupovaných územích. Bude-li dosaženo vytouženého mini-státu, stane se tak teprve tehdy, až bude palestinský proletariát ze strany svých izraelských souputníků dostatečně zmlácen a vyčerpán. Proto se cesta k onumu cíli „nezávislého státu“ odvíjí v režii OOP jako zpomalený film. I toto svinstvo této naprogramované „normalizace“ zbídačených palestinských mas musí být bez váhání a rozpaků odsouzeno.

 

4) Znovu potvrzujeme skutečnosti, že proletářská revoluce v celém regionu je jedinou cestou k vyřešení i palestinské národnostní otázky

To znamená, že pouze proletářská diktatura bude schopna zajistit Palestincům, pokud to ještě budou chtít, právo na vlastní uspořádání do nezávislého státu. Což nijak nevylučuje, naopak implikuje, že se strana bude zasazovat o propagaci a podporu opačné perspektivy, totiž svobodného spojení proletářů různých národností rovněž i na Blízkém východě v co nejrozsáhlejším proletářském státě.

 

5) Znovu potvrzujeme nutnost zformování třídní politické strany na základě programu, tezí a učení mezinárodního komunistického hnutí, vytyčených konzistentně s nekompromisním marxismem ve 20. letech 20. století na prvních třech kongresech Komunistické internacionály.

K tomuto zformování, k němuž nemůže dojít jinak než otevřeným rozchodem s falešnými emancipačními prostředky demokratického, pluralistického, nezávislostního a pacifistického rázu; a to pouze spojováním záblesků třídního vědomí, které vyvolal a stále vyvolává boj palestinského lidu, se skálopevným komunistickým programem a marxistickou doktrínou znovunabytými a znovuobnovenými komunistickou levicí prostřednictvím jejích třídních bitev proti stalinismu a všem oportunistickým variantám sociálnědemokratického, lidového a národního ražení; a to jedině opětovným napojením se na dějinnou kontinuitu militantní činnosti hájenou komunistickou levicí, obzvláště v Itálii, v průběhu obnovování nejvyššího politického orgánu moderní revoluční třídy, tj. strany, která je komunistická a mezinárodní.

Současně jde o znovu potvrzení skutečnosti, že boj proti národnostnímu útlaku palestinských proletářů se ubírá cestou stojící v opozici té nacionalistické, jakkoli je radikální. To znamená, že je tedy bojem, který musí být zasazen a sváděn na terénu všeobecnějšího třídního boje: přenesení protiburžoazního boje z terénu za „dobytí vlasti“ na terén protiburžoazního boje proti veškeré diskriminaci proletářů různých národností a náboženského vyznání na úrovni mezd, zákonů a norem, odborových a politických práv.

 

6) Znovu potvrzujeme skutečnost, že „přirození“ třídní bratři palestinského proletariátu, arabští proletáři celého regionu, nikdy nenajdou cestu k solidaritě třídního charakteru a k vlastnímu osvobození ze jha krvelačných a represivních národních buržoazií (jak ukázala řada událostí – od tzv. chlebové vzpoury v Tunisku v letech 1983–1984 přes stávky v Egyptě, dělnické agitace v Maroku až po nedávné proletářské povstání v Alžírsku roku 1988), pokud definitivně nezpřetrhají ideologické, faktické a organizační vazby se „svými“ buržoaziemi a maloburžoaziemi, jež dosud proti proletářům a zbídačeným nemajetným vrstvám používaly a používají „panarabismus“, náboženský fetišismus a falešné „národní cesty k socialismu“, které tak směšně reprezentují šampióni dvojí hry, jako je Kaddáfí, nebo vraždící demokratičtí prezidenti, jako je Šadlí Bendžedíd (alžírský prezident z let 1979–1992, pozn. red.).

“Arabský národní faktor“, který mohl být po určité historické období – od rozpadu turecké říše až po druhou světovou válku – jedním ze stmelujících prvků populací složených ze spíše než usazeného a rolnického obyvatelstva z nomádů a obchodníků, již zcela vyčerpal veškerou svou byť jen nepatrnou „potenciální možnost“ k historickému pokroku v této obrovské oblasti pokrývající severní Afriku od Atlantiku směrem na východ až k Blízkému východu (a to včetně něj). Vyčerpal ji v souvislosti s řadou faktorů, k nimž patří způsob kapitalistického vývoje v této oblasti – z hlediska průmyslové a agrární struktury opožděného, z hlediska těžby nerostných surovin, plynu a ropy a z hlediska bankovního kapitálu velmi současného; podoba rozdělení území na národní státy, která se zakládá spíše na hranicích vyplývajících z okupací koloniálních a imperialistických mocností než z přirozeného rozložení původního obyvatelstva, pro které je navíc charakteristické převážně nomádství; podoba buržoazních tříd (spíše „zaprodaných“ než z prostředí průmyslu), která je výsledkem protichůdného vývoje výrobního způsobu a forem kapitalismu, a přetrvávání feudálních, teokratických a kmenových přežitků, které se nikdy nepodařilo zcela vymýtit. Samotné formování proletariátu, jen málo soustředěného v továrnách a průmyslových celcích a spíše rozesetého na rozsáhlých a málo úrodných územích, avšak důležitých pro přírodní zdroje, je odrazem procesu rozvoje jednotlivých zemí v oblasti, který je naprosto závislý na světovém trhu a cenách surovin, jež mohou přetvářet pouze velké kapitalistické země; oblasti, která je vnitřně i ve vztazích mezi státy náchylná k nestabilitě.

Nicméně jakkoli slabé jsou buržoazní a proletářské třídy v celé oblasti, dějinné vykročení ke kapitalismu již bylo učiněno, a to, co realita – jakkoli nestabilní – současných arabských buržoazních států skýtá, je realitou třídních zájmů národních buržoazií, nehledě na dnes již zcela bezmocný „arabský faktor“, přičemž každá z nich baží profitovat na „svých“ arabských proletářích stejně jako na proletářích z Koreje, Indie, Pákistánu nebo Afriky, kteří imigrují do bohatých zemí produkujících ropu.

 

7) Znovu potvrzujeme skutečnost, že nebude možné dojít k jednotné frontě boje, která by sjednotila židovské proletáře Izraele a palestinské proletáře, dokud ti první nezpřetrhají pouta, která je drží připoutané k mašinérii jejich buržoazie; a že nezbytným krokem k tomu, aby se izraelští proletáři rozešli se svou buržoazií, je opuštění jakékoli jejich podpory národnostního útlaku, který ta nadále páchá na Palestincích. Není většího neštěstí pro národ, než když si podmaňuje jiný, řekl Marx v souvislosti s anglickým útlakem Irska. Aby se izraelští židovští proletáři dostali z této své, z hlediska třídního boje neblahé, situace, budou se muset postavit na dvojí terén boje: terén boje proti diskriminaci arabských a palestinských proletářů na pracovištích a ve společenském životě (a tedy proti judaistickému sektářství židovského státu) a terén boje obhajoby práva všech Palestinců na vytvoření skutečně nezávislého státu na území Palestiny.

 

8) Faktem je, že nezbytná solidarita komunistů Západu a proletářů Západu s palestinskými proletáři neznamená vůbec – jak se domnívají „levičáci“ ve stylu Autonomia Operaia, trockisté či jiní – křičet hlasitěji než ostatní „ať žije boj za palestinskou národní nezávislost“, nýbrž znamená pracovat na obnovení třídního boje zde u nás doma a na zformování kompaktní, silné, mezinárodní komunistické strany.

To je vlastně jediný způsob, jak podat palestinským proletářům bratrskou ruku, protože pomoc, kterou jim můžeme poskytnout, spočívá buď v tom, že jejich boji budeme poskytovat viditelný bod opory s realitou protiburžoazního boje, ke kterému se můžeme vztáhnout v perspektivě, která je třídního charakteru, internacionalistická a revoluční, anebo se jedná o čistou demagogii.

 

Pochopme tedy, že palestinský proletariát – a s ním proletáři celého regionu, kteří jsou vtaženi do palestinského národního boje – bude nevyhnutelně zajatcem metod, cílů a organizačních prostředků sloužících výhradně národním buržoazním zájmům, dokud společenské hnutí proletářů v imperialistických zemích – v našich zemích Západu – znovu nepozvedne svou hlavu a nepostaví se proti „své“ národní buržoazii v různých zemích konečně na půdě třídního boje.

 

 

Mezinárodní komunistická strana

Il comunista - le prolétaire - el proletario - proletarian - programme communiste - el programa comunista - Communist Program

www.pcint.org

 

Top  - Back to Czech Page  -  Back to Statements  -  Back to Archives