Sélection de textes en tchčque - Selezione di testi in ceca - Selección de textos en checa - Selection of texts in czech - Výběr textů v češtině


Back to Statements  -  Back to Catalogue  -  Back to Texts and Thesis  -  Back to Themes

 

 

1. Charakteristické texty strany

 

●  Teoretická, programová, politická, organizační a taktická východiska a charakteristika "italské" komunistické levice (1912–1926)

1. Socialismus a „obrana národa“ (1914)

(«Socialisme et "défense nationale"» «Socialismo e "difesa nazionale"» «Socialismo y "defensa nacional"» «Socialism and the "Defense of the Nation"»)

2. Teze Abstencionistické komunistické frakce Italské socialistické strany (1920)

(«Thčses de la fraction communiste abstentionniste du Parti Socialiste Italien» «Tesi della frazione comunista astensionista del Partito Socialista Italiano» «Tesis de la fracción Comunista Abstencionista del Partido Socialista Italiano» «These of the Communist Abstentionist Faction of the Italian Socialist party»)

3. Teze o roli komunistické strany v proletářské revoluci (Přijaty II. kongresem Komunistické internacionály -1920)

(«Thčses sur le rôle du parti communiste dans la révolution prolétarienne», adoptées par le Deuxičme Congrčs de l'Internationale communiste -1920  ■ «Tesi sul ruolo del Partito Comunista nella rivoluzione proletaria», adottate dal Secondo Congresso dell'Internazionale Comunista -1920 «Tesis sobre el papel del Partido Comunista en la Revolución Proletaria», aprobadas por el Segundo Congreso de la Internacional Comunista -1920 «Theses on the Role of the Communist Party in the Proletarian Revolution», adopted by the Second Congress of the Communist International -1920)

4. Strana a třída (1921)

(«Parti et classe» «Partito e classe» «Partido y clase» «Party and Class»)

5. Strana a třídní akce (1921)

(«Parti et action de classe» «Partito e azione di classe» «Partido y acción de clase» «Party and Class Action» )

6. Democratický princip (1922)

(«Le principe démocratique»  «Il Principio democratico» «El principio democrático» «The Democratic Principle»)

 

●  Krize a degenerace Komunistické internacionály, nástup fašismu a druhé imperialistické světové války (1926–1945)

1. Povaha, funkce a taktika revoluční strany dělnické třídy (1945)

(«Nature, fonction et tactique du parti révolutionnaire de la classe ouvričre» «Natura, funzione e tattica del partito comunista della classe operaia» «Naturaleza, función y táctica del partido revolucionario de la clase obrera» «Nature, Function and Tactics of the Revolutionary Party of the Working Class»)

 

●  Teoretická a programová obnova marxismu, nezbytný základ pro znovuobnovení mezinárodní komunistické strany a vznik strany (1945-1957)

1. Síla, násilí a diktatura v třídním boji (1946-1948)

(«Force, violence, dictature dans la lutte de classe» «Forza violenza dittatura nella lotta di classe» «Fuerza, violencia, dictadura en la lucha de clase» «Force, Violence and Dictatorship in the Class Struggle»)

2. Charakteristické teze strany (1951)

(«Thčses caractéristiques du parti» «Tesi caratteristiche del partito» «Tesis características del partido» «Fundamental Theses of the party»

3. Proletářská diktatura a třídní strana (1951)

(«Dictature prolétarienne et parti de classe» «Dittatura proletaria e partito di classe» «Dictadura proletaria y partido de clase» «Proletarian Dictatorship and Class party»)

4. Základy revolučního komunismu (1957)

( «Les fondements du communisme révolutionnaires» «I fondamenti del comunismo rivoluzionario» «Los fundamentos del comunismo revolucionario» «The Fundamentals of revolutionary Communism»)

5. Marxismus a Rusko (1957)

(«Le marxisme et la Russie» «Quarant’anni di una organica valutazione degli eventi di Russia nel drammatico svolgimento sociale e storico internazionale» «Cuarenta ańos de valoración orgánica de los eventos de Rusia en el dramático desarrollo social e histórico internacional» «Marxism and Russia»)

 

●  Vývoj a krize znovuobnovené Mezinárodní komunistické strany (1958–1982)

1. Úvahy o organické činnosti strany při historicky celkově nepříznivé situaci (1965)

(«Considérations sur l’activité organique du parti quand la situation générale  est défavorable» «Considerazioni sull’organica attivitŕ del partito quando la situazione generale č storicamente sfavorevole» «Consideraciones sobre la actividad orgánica del partido cuando la situación general es históricamente desfavorable» «Considerations on the Party's Organic Activity When the General Situation is Historically Unfavourable»)

2. Teze o dějinném úkolu, činnosti a struktuře světové komunistické strany v souladu s postoji, které jsou historickým dědictvím komunistické levice již více než půl století (tzv. Neapolské teze) (1965)

(«Thčses sur la tâche historique, l’action et la structure du parti communiste mondial, selon les positions qui constituent depuis  plus d’un demi-sičcle le patrimoine historique de la Gauche communiste (Thčses de Naples)» «Tesi sul compito storico, l’azione e la struttura del partito comunista mondiale, secondo le posizioni che da oltre mezzo secolo formando il patrimonio storico della Sinistra comunista (Tesi di Napoli)» «Tesis sobre la tarea histórica, la acción, y la estructura del partido comunista mundial, según las posiciones que desde hace más de medio siglo forman el patrimonio histórico de la Izquierda Comunista (Tesis de Nápoles)» «Theses on the Historical Task, Action and Structure of the World Communist Party, according to the positions that have been the historical patrimony of the Communist Left for over half a century  (Theses of Naples)»)

4. Velké rouhačství „socialismu v jedné zemi (1968)

La grande bestemmia del «socialismo in un solo paese»)

3. Terorismus a obtížná cesta k všeobecnému znovuoživení třídního boje (1978)

(«Le terrorisme et le difficile chemin de la reprise générale de la lutte de classe» «Il terrorismo e il tormentato cammino della ripresa generale della lotta di classe» «El terrorismo y el difícil camino de la reanudación general de la lucha de clase» «Terrorism and the Difficult Road to a General resurgence of the Class Struggle»)

 

●  Výbušná krize, bilancování a obnova strany: 1982 a později

1. Co odlišuje naši stranu (2005)

Ce qui distingue notre parti» «Distingue il nostro partito» «Lo que distingue a nuestro partido» «What distinguishes our party»)

 

2. Články a prohlášení

 

  “Hrdinské“ výpady „leninistů“ z „Lotta Comunista“ - ( 26. května 2024 )

  Solidaritu s proletáři a revoltující mládeží v Nové Kaledonii! - ( 20. května 2024 )

  Proti rusko-ukrajinské imperialistické válce může odpovědět pouze proletariát v Rusku, na Ukrajině a v Evropě svým třídním bojem, bojem proti válečně štvavé jedovaté hře jednotlivých buržoazií a jejich národním zájmům a proti pacifistickému mámení  -  ( 26. března 2024 )

  Generální stávka 24. ledna v Argentině - ( 22. ledna 2024 )

  Bangladéš. Proti bestiálnímu vykořisťování kapitalismu! Ať žije boj proletářů v textilním průmyslu! - ( 17. ledna 2024 )

  Dnešní teroristické činy Hamásu, stejně jako včerejší činy Fatahu nebo jiných palestinských guerillových organizací, nepřinesou konec izraelského útlaku Palestinců v Gaze a na Západním břehu Jordánu. Budoucnost palestinského proletariátu, stejně jako proletářů na celém Blízkém východě, v Evropě a ve světě, je v nezávislém třídním boji a proletářské třídní solidaritě všech zemí! - ( 14. ledna 2024 )

  Venezuela : Ani jednoho muže, ani jednu kapku proletářské krve pro Esequibo! - 3. ledna 2024 )

  Mobilizace 20. prosince v Argentině: Ne Mileimu, ne peronismu, ne kolaborantským odborům, ne parlamentní frašce! Jedinou cestou vpřed je třídní boj! - 18. prosince 2023 )

  Antisemitismus je součástí buržoazní ideologie -26. listopadu 2023 )

  27. listopadu budou odbory bojovat za šéfy, nikoli za proletáře! Pracující musí vzít boj do svých rukou! - ( 13. listopad 2023 )

  Proti masakrům, útlaku a bídě, třídní solidarita s proletáři a masami v Gaze - ( 15. října 2023 )

  Několik výchozích bodů k „palestinské otázce“  -  ( září–listopad 2023 )

  Probudila se americká dělnická třída? Po zaměstnancích Starbucksu a UPS, zdravotních sestrách z Massachusetts, učitelích z Minneapolisu a Brookline a proletářích z desítek dalších firem přišli na řadu dělníci v automobilovém průmyslu - (29. září 2023)

  Před 50 lety přivedl reformismus chilský proletariát na porážku - ( Srpen 2023 )

  O válce na Ukrajině. Proletářský internacionalismus a revoluční defétismus v marxistické tradici  - ( Srpen 2023 )

  Španělsko: Parlamentní volby. Ať už zvítězí kdokoli, zvítězí buržoazie - ( 19. července 2023 )

  Francie. Boj proti policejnímu násilí je možné vést pouze na antikapitalistických základech! - ( 15. července 2023 )

  Francie. Nepokoje v proletářských čtvrtích. Kapitalismus je zodpovědný za zločiny policie, útlak a bídu. Je to kapitalismus, proti němuž je třeba bojovat, je to kapitalismus, který je třeba svrhnout! - ( 30. června 2023 )

  Czechia. In the face of an impotent “week of protest”, appeals for “social dialogue” and delays by union leaders, the proletarians must take their struggle directly into their own hands! For class struggle against all attacks by the capitalists and their state! - ( 24. června 2023 )

  Španělsko. Stávka kovodělníků ve Vigu. Aby proletáři zvítězili, musí si vzít ponaučení ze svých porážek - ( 22. června 2023 )

  Itálie. Někdejší „Il Cavaliere“ je mrtev, nikoli však berlusconismus - ( 18. června 2023 )

  Tváří v tvář bezmocnému „týdnu protestů“, výzvám k „sociálnímu dialogu“ a průtahům ze strany odborových předáků musí proletáři vzít svůj boj do vlastních rukou! Za třídní boj proti všem útokům kapitalistů a jejich státu!  ( 24. června 2023 )   pdf

  Hromadné oběti na moři jsou buržoazní odpovědí na volání o pomoc mas migrantů, kteří po moři prchají před válkami, represemi a bídou. Po Cutru a stovkách dalších hřbitovů to opět dokazuje Pylos - (19. června 2023 )

  Francie. Dost bylo manifestací-promenád! Zvítězit může jen proletářský třídní boj! - ( 5. června 2023 )

  První máj 2023. Boj proletariátu má jediný smysl: hájí bezprostřední a budoucí zájmy výhradně proletářské třídy! - ( 25. dubna 2023 )

  Francie. Ne úmyslnému klamání ohledně „sociálního dialogu“! Ano proletářskému třídnímu boji! - ( 23. dubna 2023 )

  Stávka v Nexen Tire - ( 14. dubna 2023 )

  Francie. Tváří v tvář neúspěchu taktiky odborů existuje jediná alternativa: antikapitalistický třídní boj! - ( 5. dubna 2023 )

  Francie. Po znovuobnovení mobilizace připravují odboroví předáci hnutí funus. Proletáři musí vzít boj do vlastních rukou! - ( 27. března 2023 )

  Venezuela. Jediné východisko pro proletáře: třídní boj - ( 24. března 2023 )

  Francie. Tváří v tvář neúspěchu pacifistické a legalistické orientace kolaborantských organizací nejsou řešením izolované stávky nebo příležitostné blokády, ale všeobecný antikapitalistický třídní boj! - ( 22. března 2023 )

  Francie. Tváří v tvář neúspěchu pacifistické a legalistické orientace kolaborantských organizací nejsou řešením izolované stávky nebo příležitostné blokády, ale všeobecný antikapitalistický třídní boj! - (22. března 2023)

  Francie. Taktika průtahů ze strany kolaborantských organizací vede pouze k porážce. K vítězství vede jediné řešení: třídní boj! - (14. března 2023)

  Francie. Tváří v tvář kapitalistům a jejich státu nestačí demonstrace-pochody nebo jednorázové blokáda ekonomiky: je třeba skutečného třídního boje! - ( 3. března 2023 )

  Státní masark v Cutru: dosud se našlo 67 utonulých migrantů, ale může jich být i více než 100. Přestože byla italská pobřežní stráž včas zalarmována k záchraně lodi s téměř 200 migranty na palubě, nezasáhla! - ( 1. března 2023 )

  Sýrie-Turecko. Téměř sto let nedošlo v této oblasti k tak ničivému zemětřesení. V sevření tureckých protikurdských represí a Asadových represí vůči protivládním silám jsou nejvíce postižena kurdská města a syrští uprchlíci, kteří utekli před válkou v Sýrii - ( 21. února 2023 )

  Ruským a ukrajinským proletářům - ( 17. února 2023 )

  Čína: Demonstrace proletářů v důchodu proti reformě zdravotního pojištění, která sníží jejich sociální dávky - ( 16. února 2022 )

  Francie. Po úspěšné mobilizaci ve dnech 19. a 31. ledna. Ne roztříštěnosti bojů a patové situaci, o kterou usilují vedení odborů! Za skutečný třídní boj! - ( 2. únor 2023 )

  Írán. Zatýkání, mučení, vraždy, zmizení a utajené pohřby: fundamentalistický náboženský režim uplatňuje železnou pěst, aby se udržel na nohou - ( 31. leden 2023 )

  Francie: důchody, nezaměstnanost, inflace… Za obnovení třídního boje proti všem kapitalistickým útokům! - ( 17. ledna 2023 )

  Spojené království. Buržoazie útočí na bojující proletáře posilováním svého právního a represivního protistávkového arzenálu! - ( 11. ledna 2023 )

  Čtyřicet let znovuutváření třídní strany - ( prosinec 2022 )

  Poznámky k rusko-ukrajinské válce. Reakce proti mobilizaci v Rusku  -  ( prosinec 2022 )

  Itálie. Superdemokratický italský buržoazní stát s „nejdokonalejší ústavou na světě“ nemá žádný problém nechat ve vězení shnít ty, kteří se vzepřou jeho zavedenému řádu. Jedním z příkladů je případ anarchistů Alfredo Cospito a Anna Beniamino - ( 30. prosince 2022 )

  Třídní solidaritu s migranty a uprchlíky! - ( 13. listopadu 2022 )

   Španělsko.Proti vysokým životním nákladům, nízkým mzdám a zhoršujícím se pracovním podmínkám je jediným východiskem TŘÍDNÍ BOJ, nikoli symbolické akce či mobilizace odborářských delegátů - ( 30. října 2022 )

  Francie. Už žádné rituální „akční dny“! Otevřený třídní boj proti šéfům a buržoaznímu státu! - ( 18. října 2022 )

  Írán. Od demonstrací za chléb až po tvrdé protesty po smrti 22leté dívky, kterou náboženská policie zatkla, zmlátila a zabila, protože nenosila závoj „podle pravidel“ - ( 25. září 2022 )

  V Praze protestuje nacionalistická maloburžoazie proti prudké inflaci a soustavnému zdražování a bojuje za zachování společnosti. Proletáři mají jinou cestu kudy se vydat: cestu třídního boje - ( 12. září 2022 )

  Ukrajinská vláda ve válce s proletáři - ( 5. září 2022 )

  K rusko-ukrajinské válce. Proti válce, na obou stranách, přestože válka pokračuje -  ( červenec-září 2022 )

  Velká Británie. Navzdory všem obtížím a překážkám – brutalitě konzervativců, nepřátelství Labouristické strany, zradě odborů – se proletáři mobilizují na obranu svých zájmů - ( 29. srpna 2022 )

  Jako vždy využívá buržoazie pro své hanebné války také žoldáky  -  („il communista“; č. 173 ; duben-červen 2022)

  Itálie. Buržoazní represe se na bojovníky řadových odborů valí s těmi nejabsurdnějšími obviněními jakožto součást kriminalizace dělnických bojů, které se vymykají kontrole třídně kolaborantského odborářství - ( 24. července 2022 )

  Odepření práva na potrat ve Spojených státech amerických - ( 4. července 2022 )

  Třídní stanovisko proletariátu proti imperialistické válce v jakékoli zemi, v Rusku a na Ukrajině, v Evropě a v Americe, v Číně, Japonsku a na celém Východě, v Austrálii a v Africe, je pouze jedno: třídní boj, především proti vlastní buržoazii, a třídní boj proti buržoaziím všech ostatních zemí. Proletáři celého světa spojte se, znamená přesně tohle!  ( 6. června 2022 )

  Válka na Ukrajině: nechutný oportunismus „Mouvement communiste-Kolektivně proti Kapitálu“ - ( duben 2022 )

  Ne imperialistické mobilizaci ohledně války na Ukrajině! - ( 8. března 2022 )

  Proti hospodářské a sociální válce, kterou buržoazie ve všech zemích vede proti mužskému i ženskému proletariátu, a proti válečnému dění, které imperialismus není s to zastavit - ( 7. března 2022 )

  Rusko-ukrajinská válka: imperialismus silou zbraní rozdmýchává nacionalismus každé země -  ( březen 2022 )

  Ruský imperialismus ve střetu s americkým a evropským imperialismem přesouvá svá vojska k územnímu znovudobytí strategických oblastí Ukrajiny: po Krymu Donbas a pak Oděsa? - ( 24. února 2022 )

  Zaostřeno na: Válka na Ukrajině slouží USA k oslabení Evropy - («il comunista»; č. 176; leden-únor 2023)

  Kazachstán: stávky a nepokoje otřásly režimem - ( 10. ledna 2022 )

  Válečné nálady v Evropě - ( prosinec 2021 - leden 2022 )

  Napětí na rusko-ukrajinské hranici: střetům mezi imperialistickými státy může učinit přítrž jen proletariát - (25. prosince 2021)

  Smrt v Bělorusku, utonutí v Lamanšském průlivu a Středozemním moři: evropská buržoazie je zodpovědná za tragický osud migrantů! - ( 27. listopadu 2021 )

  Španělsko. Stávka kovodělníků v Cádizském zálivu. Šéfové a buržoazie žádají oběti a smír, proletariát odpovídá bojem! - ( 17. listopadu 2021 )

  Konference OSN o změně klimatu 2021 (COP 26) znovu ukazuje neschopnost kapitalismu zabránit katastrofálním důsledkům svého vývoje - ( 15. listopadu 2021 )

  O stávce přístavních dělníků v Terstu a Monfalcone (CLPT) proti povinnosti zelené karty pro dělníky - ( 22. října 2021 )

  Itálie. Proti pozastavení vyplácení mezd pracujícím, kteří se nenechali očkovat!!! Proti společenskému despotismu zaváděnému vládou !!! Proti kolaborantství třídně kolaborantských odborů, které se klaní před vládou a šéfy !!! - ( 1. října 2021 )

  Boj dělníků v Texprintu, stejně jako v Gkn, tak jako ve stovkách dalších obdobných případech, musí bojovat jak proti aroganci šéfů, tak proti mezitřídnímu kolaborantství - ( 7. září 2021 )

  Američané se stahují z Afghánistánu, aby měli volnou ruku jinde - ( 29. srpna 2021 )

  Francie: Demonstrace proti „zdravotnímu pasu“ ! Boj proti buržoaznímu autoritářství lze vést pouze na proletářských třídních pozicích! - ( 26. července 2021 )

  Jihoafrická republika: nepokoje ukazují, že je třeba svrhnout kapitalismus a bělošskou i černošskou vládnoucí třídu! - ( 17. července 2021 )

  Nepokoje na Kubě: Ani na straně „demokratické opozice“, ani na straně Castrova režimu. Kubánský proletariát má jediné východisko: třídní boj! - ( 15. července 2021 )

  Stávka přístavních dělníků v montrealském přístavu: dělníci opět rozdrceni mimořádnou legislativou - ( 26. května 2021 )

  První máj 2021: jaký boj musí vést proletariát? - ( 30. dubna 2021 )

  Trockisté a třídní charakter SSSR. Šarlatánství spartakistů - ( říjen 2010 )

  Marx o neosobním charakteru kapitálu - ( 1974 )

 

 

Mezinárodní komunistická strana

Il comunista - le prolétaire - el proletario - proletarian - programme communiste - el programa comunista - Communist Program

www.pcint.org

 

Back to Statements

Back to Catalogue

Back to Texts and Thesis

Back to Themes

Top